THÊM 10%

Game logo
shine
2.200 Ngọc
Background Image

2.200 Ngọc

GEM

2000 + 200

Bạn có thể kiếm ngọc từ các cột mốc của Vé Brawl Pass và cũng có thể mua từ Cửa hàng này.